Witamy na stronie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie


Gmina Łaszczów położona jest we wschodniej części Powiatu Tomaszowa Lubelskiego w Województwie Lubelskim. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograficzne: Roztocze i Wyżyna Lubelska. Gmina Łaszczów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego oraz jedną z 213 gmin znajdujących się w Województwie Lubelskim. W mieście Łaszczów mieści się Urząd Miejski oraz główne instytucje spełniające funkcje użyteczności publicznej, usługowe, kulturalne i przemysłowe. Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o naszej okolicy.

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

włącz .

ZARZĄDZENIE NR 57

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 marca  2015 r.– o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r, poz. 318) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 6 września 2015 r. przez podmioty uprawnione - zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 57

Burmistrza Łaszczowa

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

 

  1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 1 w Łaszczowie

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Partyzantów 12,  tel. (84) 66-11-564

 

skład komisji:

Komunikat o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

Nr 1 w Łaszczowie, Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie

 

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do. Referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74. poz. 671) informuję, że do składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum: Nr 1 w Łaszczowie,

Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie podmioty uprawnione zgłosiły po 9 osób, a ponieważ maksymalnie mogą liczyć po 8 osób, składy osobowe w tych komisjach zostaną ustalone w trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 800  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, w sali narad.

Burmistrz Łaszczowa

/-/ Cezary Girgiel

Łaszczów, 2015-08-10                                                                                          

 

Zwrot podatku akcyzowego

włącz .

W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć wniosek W Urzędzie Miejskim w Łaszczowie w pokoju nr 3 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramiach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2015 r.

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach