Witamy na stronie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie


Gmina Łaszczów położona jest we wschodniej części Powiatu Tomaszowa Lubelskiego w Województwie Lubelskim. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograficzne: Roztocze i Wyżyna Lubelska. Gmina Łaszczów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego oraz jedną z 213 gmin znajdujących się w Województwie Lubelskim. W mieście Łaszczów mieści się Urząd Miejski oraz główne instytucje spełniające funkcje użyteczności publicznej, usługowe, kulturalne i przemysłowe. Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o naszej okolicy.

Nowe zasady naboru do szkół

włącz .

Nabór do szkół na rok szkolny 2016/2017

 Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą mogły być przyjęte na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum będą mogli być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum będą brane pod uwagę określone kryteria.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Łaszczów jest organem prowadzącym określa:

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Łaszczowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaszczów na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Łaszczowa z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łaszczów na rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 określi Lubelski Kurator Oświaty.

 

Unieważnienie ogłoszenia

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

 Unieważnia


otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2016 r., ogłoszony w dniu 15.01.2016 r.

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszc zów z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) oraz Uchwały nr XI/59/2015 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2016 r.

Czytaj dalej