Witamy na stronie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie


Gmina Łaszczów położona jest we wschodniej części Powiatu Tomaszowa Lubelskiego w Województwie Lubelskim. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograficzne: Roztocze i Wyżyna Lubelska. Gmina Łaszczów jest jedną z 13 gmin wchodzących w skład powiatu tomaszowskiego oraz jedną z 213 gmin znajdujących się w Województwie Lubelskim. W mieście Łaszczów mieści się Urząd Miejski oraz główne instytucje spełniające funkcje użyteczności publicznej, usługowe, kulturalne i przemysłowe. Zapraszamy do zapoznania się z innymi informacjami o naszej okolicy.

Informacja o wyborze ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

włącz .

RADA MIEJSKA W ŁASZCZOWIE INFORMUJE,

że wybierać będzie 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławnika należy składać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie pokój Nr 5 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają określonych wymogów, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu zgłaszania pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz.133) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121 poz.693)..

Akcja Poboru Krwi

włącz .

podaruj krople milosci

 

KSRG OSP Łaszczów oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie organizują zbiórkę krwi.

Chętnych wraz z dowodem osobistym zapraszamy

29 maja 2015 o godz. 12:15

do ZSP im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie

 

uratuj mi zycie