Burmistrz Łaszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2017r.

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz Uchwały nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

 1.       I.            Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

-        propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą,

-        szkolenie kadr młodzieżowych i seniorów przez kluby sportowe

 

 1.    II.            Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 roku

130.000 zł

 1. Zasady przyznawania dotacji:

-                   zasady przyznawania dotacji określają przepisy  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

-                   dotację otrzyma podmiot którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu konkursowym

 1. IV.            Termin i warunki realizacji zadania:

-                   zadanie powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2017 r.

-                   podmiot wyłoniony składa z realizacji zadania sprawozdanie merytoryczno-finansowe na druku stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia.

-                   szczegółowe warunki realizacji, finansowania rozliczania i kontroli zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Łaszczowa a Oferentem.

 

 1.    V.            Termin składania ofert:

-                   oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert  na upowszechnianie kultury fizycznej ” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie ul. Chopina 14, do dnia 06-03-2017 r. do godziny 15.30.

-                   ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia z uwzględnieniem art.14 Ustawy

-                   oferty niekompletne bądź z błędami formalnymi nie będą brały udziału w konkursie

 1. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

-                   w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje komisję  konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

-                   posiedzenie Komisji na której nastąpi otwarcie Ofert i ich ocena formalna odbędzie się dnia 07-03-2017 r. o godz. 10.15 i jest jawne

-                    Komisja przy opiniowaniu Ofert stosuje między innymi następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z Ustawą
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
 3. ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta
 4. ocena dotychczasowej współpracy z Oferentem, jego osiągnięcia, dokonania, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe wpływające na realizację zadania,
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

-                   Po zatwierdzeniu przez Burmistrza wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Łaszczowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu http://www.laszczow.pl/

-                   Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, pok. nr 9.

 

 1. Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2015 r. – 140.000 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w 2016 r. – 130.000 zł