Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łaszczów

włącz .

    Burmistrz Łaszczowa, na podstawie uchwały Nr XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łaszczów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3016), zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

   Projekty statutów sołectw są udostępnione:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie pokój Nr 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- u sołtysów poszczególnych sołectw.

   Konsultacje prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych opinii lub uwag mieszkańców poszczególnych sołectw  w ciągu 21 dni licząc od dnia wyłożenia projektów statutów sołectw do publicznego wglądu kierowanych na adres; Urząd Miejski w Łaszczowie ul. Chopina 14.

   Osoba upoważniona do kontaktu: Danuta Piwkowska, tel. 84 66 11 508, email piwkowska@laszczow.pl

 

Burmistrz

 /-/Cezary Girgiel

 

Załączniki: