„ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ"

włącz .

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów do WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7.30 do 15.30, kontakt telefoniczny - 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu - www.zamosc.wku.wp.mil.pl.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu wysyła do wytypowanej grupy mieszkańców Lubelszczyzny zaproszenie do służby w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Listy intencyjne mogą znaleźć w skrzynkach pocztowych mieszkańcy miasta i gminy, żołnierze rezerwy jak również osoby po kwalifikacji wojskowej, które nie pełniły czynnej służby wojskowej. Oferta służby w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej skierowana jest do mieszkańców Lubelszczyzny, którym zależy na bezpieczeństwie narodowym, ochronie oraz wspieraniu lokalnych społeczności. Jest propozycją pogodzenia służby wojskowej z pracą zawodową.

Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest m.in. obrona kraju, wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed skutkami działania klęsk żywiołowych, podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wykonywanie obowiązków służbowych będzie polegać na szkoleniu w jednostce wojskowej (jeden, maksymalnie dwa weekendy w miesiącu w okresie od września do czerwca - średnio 20 dni w roku oraz 10 dni w okresie urlopowym). Żołnierz WOT będzie mógł pogodzić pracę zawodową z wykonywanymi obowiązkami w jednostce wojskowej.

Przysługiwać mu będą świadczenia finansowe, na które będą się składać się kwoty „dodatek za gotowość bojową" - 320 zł miesięcznie oraz „uposażenia za odbyte ćwiczenia wojskowe" dla ochotnika w stopniu szeregowego - 182,40 za 2 dni ćwiczeń. Łącznie uposażenie zasadnicze oscylować będzie w granicach 502,40 zł miesięcznie.

Jestem przekonany, że poprawi to sytuację finansową wielu rodzinom.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu upoważniam mjr Tomasz DĄBKOWSKI tel. 261 181 127.