Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

włącz .

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 – j.t., Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) oraz Uchwały nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.

 

 1.       I.            Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

-        propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą,

-        szkolenie kadr młodzieżowych i seniorów przez kluby sportowe

-        wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

 1.    II.            Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2014 roku

110.000 zł

 1. III.            Zasady przyznawania dotacji:

-                   zasady przyznawania dotacji określają przepisy  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 885 j. t.)

-                   dotację otrzyma podmiot którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie wybrany w niniejszym postępowaniu konkursowym

 1. IV.            Termin i warunki realizacji zadania:

-                   zadanie powinno zostać zrealizowane do 31 grudnia 2014 r.

-                   podmiot wyłoniony składa z realizacji zadania sprawozdanie merytoryczno-finansowe na druku stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

-                   szczegółowe warunki realizacji, finansowania rozliczania i kontroli zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Łaszczowa a Oferentem.

 

 1.    V.            Termin składania ofert:

-                   oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert  na upowszechnianie kultury fizycznej ” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie ul. Chopina 14, do dnia 11-03-2014 r. do godziny 10.00.

-                   ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia z uwzględnieniem art.14 Ustawy

-                   do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru

-                   oferty niekompletne bądź z błędami formalnymi nie będą brały udziału w konkursie

 1. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

-                   w celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje komisję  konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

-                   posiedzenie Komisji na której nastąpi otwarcie Ofert i ich ocena formalna odbędzie się dnia 11-03-2014 r. o godz. 10.15 i jest jawne

-                   Komisja rozpatrzy Oferty pod względem merytorycznym w ciągu 7 dni od momentu ich otwarcia.

-                   Komisja przy ocenie Ofert stosuje między innymi następujące kryteria:

 1. zgodność oferty z Ustawą
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
 3. ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta
 4. ocena dotychczasowej współpracy z Oferentem, jego osiągnięcia, dokonania, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe wpływające na realizację zadania,
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

-                   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Łaszczowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu http://www.laszczow.pl/

-                   Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, pok. nr 9.

 

 1. Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2013 r. – 110.000 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w 2014 r. – 110.000 zł