Informacja dla hodowców drobiu

włącz .

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łaszczów

włącz .

    Burmistrz Łaszczowa, na podstawie uchwały Nr XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łaszczów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3016), zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

   Projekty statutów sołectw są udostępnione:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie pokój Nr 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- u sołtysów poszczególnych sołectw.

   Konsultacje prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych opinii lub uwag mieszkańców poszczególnych sołectw  w ciągu 21 dni licząc od dnia wyłożenia projektów statutów sołectw do publicznego wglądu kierowanych na adres; Urząd Miejski w Łaszczowie ul. Chopina 14.

   Osoba upoważniona do kontaktu: Danuta Piwkowska, tel. 84 66 11 508, email piwkowska@laszczow.pl

 

Burmistrz

 /-/Cezary Girgiel

 

Załączniki: