„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI"

włącz .

   OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 

 

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 120    tel. 502 032 088

e-mail:osz.tomaszowlubelski@ohp.pl


 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI" realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży osoby, które spełniają następujące warunki:


- ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
- są bierne zawodowo,
- nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia,

- nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają  niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają  kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

- mieszkają w województwie lubelskim.

 

W ramach projektu jest możliwe odbycie kursów zawodowych  wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem w zawodach wybranych przez uczestnika. Następnie odbędą się trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Ponadto w ramach projektu przewidziane jest również wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, grupowe treningi i warsztaty z psychologiem, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,  grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, kursy językowe, kurs ECDL lub równoważny, zajęcia z obsługi programów komputerowych, kurs prawa jazdy kat. B (50% uczestników),  kursy z przedsiębiorczości, pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych, kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty.

 

Więcej informacji:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel.  502 032 088

e-mail:osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

Informacja dla hodowców drobiu

włącz .

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

 

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łaszczów

włącz .

    Burmistrz Łaszczowa, na podstawie uchwały Nr XXIV/147/2017 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łaszczów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3016), zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

   Projekty statutów sołectw są udostępnione:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie pokój Nr 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu,

- u sołtysów poszczególnych sołectw.

   Konsultacje prowadzone są w formie przyjmowania pisemnych opinii lub uwag mieszkańców poszczególnych sołectw  w ciągu 21 dni licząc od dnia wyłożenia projektów statutów sołectw do publicznego wglądu kierowanych na adres; Urząd Miejski w Łaszczowie ul. Chopina 14.

   Osoba upoważniona do kontaktu: Danuta Piwkowska, tel. 84 66 11 508, email piwkowska@laszczow.pl

 

Burmistrz

 /-/Cezary Girgiel

 

Załączniki: