Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – Etap I

włącz .

 

Tytuł projektu: ”Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – Etap I”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Beneficjent: Gmina Łaszczów

 

Gmina Łaszczów informuje, iż zrealizowano zadanie – projekt p.n. „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – etap I”

Przedmiotem inwestycji była:

1)      Budowa sieci kanalizacyjnej – 5,32 km

2)      Wybudowana oczyszczalnia ścieków  (o przepustowalności 287,00 m3/doba) – 1,00 szt

Całkowita wartość projektu: 6.099.982,97 złotych

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1.390.502,41 złotych

Dofinansowanie:  1.069.420,35 złotychBudowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaszczów – Etap I

 

Zapytanie o cenę

Zestawienie złożonych ofert