treść petycji z dnia 14.06.2017 roku

włącz .

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

Preambuła Petycji:

Nawiązując do naszych uprzednio dostarczanych do JST  wniosków, w których pytaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - o realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uciążliwości zapachowej - pragniemy zwrócić uwagę Decydentów 

w Gminach/Miastach - na dramatyczne zagadnienia związane z tym obszarem: 

 

Korespondując z archiwalnymi (sprawa trwała kilka lat) doniesieniami medialnymi, zawartymi w odnośnikach poniżej:

 

http://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/7362_dwoje_dzieci_zmarlo_mieszkancy_przerazeni.html 

 

http://gosc.pl/doc/2093175.Ekobomba-w-Ciolkowie

 

w dalszej treści petycji wnosimy aby Gmina uruchomiła i oddała  do dyspozycji Mieszkańców interwencyjny adres e-mail, na który będzie można dostarczać wszelkie informacje dotyczące zarejestrowanych przez Mieszkańców “nieprawidłowości zapachowych”.

 

Rzeczone nieprawidłowości  w pewnych przypadkach mogą być wyznacznikiem zagrożeń chemicznych (część towarzyszących odorom gazów może nie mieć zapachu ale są bardzo toksyczne), mikrobiologicznych lub innych (mikro-pyły, hałas) prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców w sposób nagły lub przedłużony w czasie, etc.

 

- Powyżej zamieszczone materiały dotyczące dramatycznych wydarzeń w Gminie Radzanowo - związane z kompostownią - która przyczyniła się do skażenia powietrza na terenie miejscowości przylegających do inwestycji.

Większość opinii za zaistniały stan faktyczny obarcza lokalnych Urzędników - pozostających przez dłuższy czas w bezczynności.

Martwi nas ignorowanie tego problemu (przez Urzędników różnych szczebli) oraz bagatelizowanie prawie każdego zagrożenia tego typu zgłaszanego przez mieszkańców i Obywateli.

 

Petycja 

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)" 

- w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z art. 222 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16) - i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) - składamy petycję

 

W przedmiocie -  aby Wójt/Burmistrz/Prezydent - opublikował na Tablicy Ogłoszeń adres e-mail Urzędu dedykowany do przyjmowania sygnałów o uciążliwości zapachowej. 

 

Proponujemy aby Kierownik JST - zdefiniował adres typu  alarm-zapachowy@nazwadomeny - (ad exemplum alarm-zapachowy@abramow.pl alarm-zapachowy@warszawa.pl alarm-zapachowy@nazwagminy.pl etc 

Wzmiankowany adres byłby oczywiście obsługiwany przez Decydentów z Urzędu.   

 

§2) Korespondując z prezentowanymi powyżej materiałami, w trybie ww. Przepisów wnosimy aby - Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z rzeczonym obszarem   -  dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.

 

W zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym Spółki Komunalne) - przy definiowaniu treści publikowanych przez Miasta/Gminy/Spółki Komunalne -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 

w szczególności pod kątem: 

 

- wspierania dywersyfikacji stosowania technik dezodoryzacji (przeciwdziałaniu monopolizacji i ujednolicania stosowania wybranych technologii) 

- wspierania zasad uczciwej konkurencji 

- wspierania stosowania technik dezodoryzacji wdrażanych - pod kątem oczekiwanego i uzyskanego efektu końcowego (jednocześnie bez wprowadzania emisji wtórnej) 

- niepromowania w SIWZ'ach - określonej technologii, ale zapewnienia jak najszerszego spektrum instrumentów, dzięki którym osiągane są założone cele. 

- stopniowego porzucania rozwiązań, których efektem jest emisja zanieczyszczeń w postaci bioaerozoli czy wolnych rodników, które mają jednoznaczny - negatywny wpływ na zdrowie, etc 

Wnosimy o poinformowanie Wnioskodawcy o wynikach przeprowadzonej analizy.

 

Wniosek Odrębny w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej: 

§3)  Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie podania danych kontaktowych Pracownika Urzędu,  który w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie - zadania związane reagowaniem na sygnały napływające do Gminy w obszarze zgłoszeń związanych z szeroko pojętą uciążliwością zapachową.  

 

Osnowa Petycji: 

Dla ułatwienia załączamy propozycję tego typu ogłoszenia, choć oczywiście Decydenci mogą opracować go per analogiam w innej formie. 

 

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji kiedy Organy błyskawicznie reagują na sygnały mieszkańców w tym względzie.

Wszystko w kontekście cytowanych powyżej dramatycznych materiałów - dot. Kompostowni w Gminie Radzanowo. 

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do sanacji tego obszaru, a publikacje na www.gmina.pl do skłonią Urzędników w szybszych interwencji w związku z zagrożeniami tego typu.

Jak widać z załączonych materiałów, zazwyczaj najmłodsi mieszkańcy Gminy - najbadziej cierpią z powodu opieszałości urzędniczej w tej materii.  

 

Jak piszą osoby, które zapoznają się z załączonymi materiałami dot.  historii, która wydarzyła się w Gminie Radzanowo ...Po raz kolejny „Polak będzie mniej mądry po szkodzie” … pytając czy tym razem zostaną wyciągnięte właściwe wnioski z nieszczęścia jakie dotknęło rodzinę w ww. Gminie. 

To instytucje Samorządowe  mają stać na straży naszych praw wynikających z Konstytucji. Gdy więc dojdzie do kolejnego naruszenia praw związanych z bezpiecznym korzystaniem ze środowiska -  powinny zostać podjęte kroki zaradcze, a nasza inicjatywa polega na informowaniu Obywateli o tych prawach przy współpracy z lokalną Administracją Publiczną.

 

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do lepszego zaspokajania potrzeb ludności w tym obszarze oraz doprowadzą do postrzegania uciążliwości zapachowej również - jako zjawiska informującego nasze zmysły o obecności substancji gazowych lub mikroorganizmów patogennych w bioaerozolach (towarzyszącym odorom) co w sumarycznym ujęciu może wpływać nie tylko na komfort życia mieszkańców ale też i na ich zdrowie ( w szczególności zdrowie Dzieci) 

 

Często mówiąc o uciążliwości zapachowej bierze się  pod uwagę jedynie dyskomfort Osób narażonych na nieprzyjemne zapachy - tymczasem najnowsze publikacje zagraniczne oraz krajowi eksperci podnoszą, że tego rodzaju substancje - nie tylko stanowią o uciążliwości zapachowej i dyskomforcie psychofizycznym ale także - w wymiarze wieloletniego oddziaływania - mogą stanowić duże, bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia (astma, krążenie, osłabienie kondycji fizycznej)

W sposób pośredni powodują obniżenie odporności, alergie, skłonności do irytacji  etc 

 

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl 

§5)  Wnosimy o archiwizację załącznika stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl 

§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl  

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 

 

Komentarz do Wniosku: 

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

- To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub według oceny Urzędników. 

Rzeczony art. 241 KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej - za pomocą trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyż celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.